وضعیت چمن مصنوعی منطقه 10

ردیف منطقه نام زمین چمن متراژ مکان بهره بردار نحوه واگذاری وضعیت زمین چمن آدرس نحوه فعالیت
ناحیه محله
1 10 زمین چمن بوستان نور 600متر 1 بریانک مدیر محله پیمانکار سالم میدان بریانک  جنب پارک نور مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
2 10 زمین چمن اعتماد 450متر 1 هفت چنار مدیر محله پیمانکار سالم خبابان دعوتی – روبروی موزه هفت چنار مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
3 10 زمین چمن 22 بهمن 1125متر 1 هفت چنار مدیر محله پیمانکار سالم خیابان قزوین – جنب امام زاده معصوم مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
4 10 زمین چمن شهدای جی 160متر 1 جی مدیر محله پیمانکار سالم خ رنجبر نرسیده به چهار راه گلستانی مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
5 10 زمین چمن بوستان تهرانی 800متر 1 سلیمانی مدیر محله پیمانکار سالم خیابان قزوین – پارک تهرانی مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
6 10 زمین چمن شهید چراغی 700متر 2 هاشمی مدیر محله پیمانکار سالم انتهای خ یادگار امام جنب بوستان چناران مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
7 10 زمین چمن شهدای جیحون 5000 2 مرتضوی مدیر محله منطقه سالم انتهای خیابان جیحون مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
8 10 زمین چمن زنجان 650متر 3 زنجان مدیر محله پیمانکار سالم بزرگراه یادگار امام مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
9 10 زمین چمن مصنوعی کودک 420متر 3 سلسبیل مدیر محله پیمانکار سالم خیابان خوش پارک کورک – جنب بیمارستان لولاگر مسابقات فوتبال -کلاس های آموزشی
فهرست