تجلیل از مربیان ایستگاه های تندرستی پارک های منطقه 10

با حضور رئیس اداره ورزش و معاون اجتماعی فرهنگی

فهرست